Polityka prywatności

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność oraz zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dane, o podanie których  prosimy, są niezbędne do sprawnego zarządzania zobowiązaniami e-sklepu „iPitaka.pl”. Prosimy przeczytać całą informację dotyczącą prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób i w jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane.

Informujemy,  że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.1000)i innymi aktami prawnymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych, również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1. UŻYTE TERMINY.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie odpowiedniego identyfikatora (np.: imienia, nazwiska, numeru indentyfikacyjnego, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub innych informacji).

Klient – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca i dokonująca zakupu towarów w sklepie internetowym iPitaka.pl lub korzystająca z usług naszego sklepu internetowego.

Dane anonimizowane – informacje, których nie można przypisać do  osoby fizycznej  i, po usunięciu wszystkich elementów z zestawu danych osobowych, uniemożliwiają identyfikację tożsamości osoby.

2. KTÓRE DANE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZBIERAMY?

Które dane są zbierane zależy od zamówionych przez Ciebie towarów i/lub usług, jak również usług z których korzystasz.

Dane klienta, osoby fizycznej, o podanie których prosimy w momencie składania zamówienia:

 • imię, nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres dostawy towarów.

Dane klienta, osoby prawnej, o podanie których prosimy w momencie składania zamówienia:

 • imię, nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres dostawy towarów;
 • nazwa firmy;
 • NIP firmy;
 • adres rejestracji firmy.

W sklepie internetowym „iPitaka.pl” podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/świadczenia usług. Mało prawdopodobne jest, że bez Twoich danych osobowych będziemy mogli sprzedać Ci towar i/lub świadczyć usługi.

3. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Aby móc zarządzać procesem zakupów klienta w sklepie internetowym iPitaka.pl musimy zbierać i przetwarzać niektóre rodzaje danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym iPitaka.pl. Bez podania danych osobowych nabywanie poszukiwanych towarów lub usług nie będzie możliwe.

Należy zauważyć, że sklep internetowy iPitaka.pl otrzymuje dane osobowe od samych podmiotów danych – od klientów sklepu. Wszystkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. W momencie zakupu towaru lub usługi  w sklepie internetowym „iPitaka.pl” klient akceptuje regulamin i potwierdza że ma ukończone 16 lat i dane osobowe podane przez klienta są dokładne i prawidłowe. Nieprawidłowe dane klient e-sklepu musi niezwłocznie sprostować.

Nasz sklep internetowy zbiera niżej wymienione rodzaje danych.

3.1. Podstawowe informacje:

 • imię, nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres dostawy towarów;
 • data urodzenia (np.: przy rozszerzeniu okresu gwarancji).

3.2. Dane dotyczące zakupu towarów lub świadczenia usług:

 • wystawianie faktur pro-forma i faktur;      
 • szczegóły płatności;
 • informacja o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • dane kontaktowe.

 3.3. Dane generowane podczas odwiedzania  sklepu internetowego iPitaka.pl:

 • adres IP użytkownika Internetu;      
 • czas przeglądania strony i tp.

3.4. Inne dane, związane z korzystaniem z usług iPitaka.pl:

 • dane, zebrane przy korzystaniu z plików cookies;      
 • informacje zebrane przy użyciu narzędzi do analizy ruchu na stronie i tp;
 • dane , zebrane na podstawie Twojej zgody, które zostały szczegółowo określone w momencie zapytania o  zgodę.

4. W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • sprawnego przebiegu procesu zakupu;
 • profesjonalnej i szybkiej obsługi;
 • współpracy i odpowiedzi na Twoje pytania;
 • marketingu bezpośredniego – prezentowania użytkownikom aktualnych ofert, promocji i rabatów;
 • gromadzenia danych statystycznych, np. do określenia najczęściej oglądanych towarów;
 • kontaktu w przypadku jakichkolwiek niedogodności lub innych problemów, związanych z zamówionym towarem.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów prawnych, związanych z ochroną danych osobowych, również  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

W sklepie internetowym iPitaka.pl dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym przez prawo: w celu zawarcia i/lub wykonania umowy za zgodą osoby, której dane dotyczą lub gdy do przetwarzania danych osobowych iPitaka.pl zobowiązują  odpowiednie akty prawne i  gdy dane osobowe muszą być przetworzone ze względu na prawnie uzasadnione interesy iPitaka.pl (wyłącznie gdy interesy osoby , której dane dotyczą nie są nadrzędne).

Co do zasady, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest umowa ze sklepem internetowym iPitaka.pl (lub wniosek o zawarcie umowy). Dane osobowe również mogą być przetwarzane za zgodą, np. w celach marketingu bezpośredniego. Zgoda osoby, której dane dotyczą, musi być jasno wyrażona, dobrowolna, świadoma i musi zostać wyraźnie określony cel jej udzielenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie za pomocą skrzynki mailowej: info@ipitaka.pl lub pod numerem telefonu: +48 509 039 446

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego iPitaka.pl, są przechowywane w naszych systemach informatycznych oraz w drukowanych dokumentach. Przechowujemy dane osobowe gdy jest to konieczne do realizacji  obowiązku prawnego i do  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i innych osób. Dane osobowe są przechowywane dopóki ze stosunku umownego mogą wyniknąć uzasadnione roszczenia. Przechowywanie danych  jest niezbędne w celu dostarczenia klientowi informacji, odpowiedzi na pytania, związane z historią współpracy klienta i e-sklepu iPitaka.pl.

Wszystkie dane osobowe zgromadzone w sklepie internetowym iPitaka.pl są przechowywane w systemie do końca ważności okresu gwarancji towaru, ale nie krócej niż 2 lata. Po wygaśnięciu okresu przechowywania danych osobowych, dane osobowe klienta zostają zniszczone.

7. JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?

W celu skutecznego zabezpieczenia danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem utraceniem, zniszczeniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem lub ujawnieniem danych, stosujemy środki bezpieczeństwa organizacyjnego i technicznego.

Zwracamy uwagę, pomimo tego, że sklep internetowy iPitaka.pl okresowo sprawdza i aktualizuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, jednak nie możemy być pewni, że kontrolujemy wszystkie potencjalne naruszenia bezpieczeństwa.

8. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzając dane osobowe jesteśmy zobowiązani do przestrzegania poufności zgodnie z Kodeksem cywilnym Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Stronom trzecim dane osobowe mogą być ujawnione tylko  gdy istnieje prawnie uzasadniony interes zawarcia lub wykonania umowy, a także z innych prawnie uzasadnionych przyczyn. Dane osobowe mogą być udostępnione stronom trzecim na wyraźną prośbę osoby, której dane dotyczą, biorąc pod uwagę umowne zobowiązania   tej osoby wobec konkretnej strony (np.: firmy leasingowe, banki i tp.).

Dane osobowe mogą być powierzone firmom zewnętrznym, które świadczą usługi dla „iPitaka.pl”  i  w naszym imieniu , imieniu administratora danych, przetwarzają dane osobowe. Podmiot który je otrzymuje nie staje się administratorem (nie korzysta z danych we własnych celach), a jedynie podmiotem który posługuje się danymi działając w imieniu i na rzecz administratora. Nasi partnerzy mają prawo przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi aby właściwie wywiązać się z zobowiązań, określonych w umowie. Z partnerami „iPitaka.pl” zawarliśmy umowy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa aby zachować poufność danych naszych klientów.

8.1. DOSTAWCY USŁUG.

Dane osobowe powierzamy naszym usługodawcom, bez usług których nie bylibyśmy w stanie sprostać zobowiązaniom wobec naszych klientów. Niżej wymienione firmy mogą przetwarzać dane osobowe tylko zgodnie z naszą umową o współpracy i ściśle przestrzegać poufności danych. Firmy te nie mają prawa wykorzystywać informacji o klientach w innym celu. Obecnie współpracujemy z następującymi firmami:

 • DPD Polska  – usługi kurierskie wykorzystują dane osobowe w celu dostawy towarów;      
 • Paysera – pośrednik w uiszczeniu opłat, który daje możliwość za towar zakupiony w sklepie internetowym iPitaka.pl płacić za pośrednictwem bankowości elektronicznej (Bezpieczeństwo danych i płatności zapewnia  serwer bankowy, na którym dokonujesz płatność).

8.2. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE.

Dane osobowe mogą być przekazane stronom trzecim w przypadkach gdy musimy wypełnić nasze obowiązki prawne, a także w celu ochrony żywotnych interesów naszych klientów i innych osób. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu dochodzić, zapewnić i bronić prawa, możemy przekazać dane osobowe klienta organom ścigania, instytucjom państwowym i lokalnym.

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W tym rozdziale przedstawiamy główne aspekty Twoich praw, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Do uzyskania szczegółowej informacji na temat ochrony danych, zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa.

Poniżej przedstawiamy Twoje prawa dotyczące  danych osobowych.

 • Masz prawo otrzymać informację na temat swoich danych osobowych – skąd, w jaki sposób dane osobowe są pozyskiwane przez sklep internetowy iPitaka.pl i w jaki sposób są przetwarzane;
 • Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania usunięcia w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niedokładne lub jeśli nie są już niezbędne (biorąc pod uwagę cele dla których zostały zgromadzone). W powyższych przypadkach należy złożyć wniosek w sklepie internetowym iPitaka.pl. Po otrzymaniu wniosku, przekazane informacje zostaną sprawdzone i będą podjęte niezbędne działania. Należy zauważyć, że nie możesz żądać zaniechania przechowywania swoich danych, ponieważ dane osobowe będą usunięte tylko w przypadku, jeśli po zapoznaniu się ze swoimi danymi stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nierzetelnie;
 • Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; również w prawnie uzasadnionym interesie, realizowanym przez iPitaka.pl  lub osobę trzecią, której  zostały udostępnionedane osobowe klienta.
 • Masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Masz prawo do przenoszenia danych (obowiązuje od 25-05-2018) i prawo do żądania usunięcia danych („prawo być zapomnianym”) lub prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli istnieje podejrzenie że niniejsze wytyczne dotyczące polityki prywatności lub wymagania prawa nie są spełnione, prosimy o kontakt ze sklepem internetowym iPitaka.pl w dogodny dla siebie sposób: za pomocą skrzynki mailowej:  info@ipitaka.pl, lub pod numerem telefonu +48 509 039 446.

W przypadku gdy nie uda się całkowicie rozwiązać problemów z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub jeśli uznasz, że naruszono przepisy dotyczące ochrony danych, masz prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr.tel. 606 950 000), który jest odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad stosowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

10. CZYM SĄ „COOKIES” I JAK Z NICH KORZYSTAMY.

„Cookies” to małe pliki tekstowe, które witryna zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony. Strona internetowa może zapamiętać Twoje działania i opcje (np., nazwa rejestracji, język, rozmiar czcionki i inne opcje wyświetlania) i nie trzeba ich ponownie wprowadzać za każdym razem gdy odwiedzasz  witrynę lub przeglądasz jej różne strony. „Cookies” są używane przez najbardziej zaawansowane strony internetowe w Polsce i zagranicą.

Więcej informacji na temat „cookies” można znaleźć na stronach:

Za pomocą „cookies“ możemy analizować ruchy osób, odwiedzających stronę sklepu internetowego iPitaka.pl – i w ten sposób poprawić i udoskonalić prezentację zawartości witryny. „Cookies“ i zawarte w nich dane nie są wykorzystywane do innych celów i nie są przekazywane stronom trzecim.

Nasza strona internetowa wykorzystuje następne typy plików „cookies“:

 •  Pliki „cookies” sesji użytkownika – tworzone, gdy użytkownik rozpoczyna sesję   przeglądania  na stronie internetowej lub przeglądarce. Usuwane  są  po zamknięciu przeglądarki;
 • Długoterminowe pliki „cookies” – pliki „cookies” są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Pliki „cookies” nie są usuwane, gdy przeglądarka lub witryna jest zamykana. Te pliki „cookies”  mają różne okresy  ważności ,w zależności od samego pliku;
 • Podstawowe pliki „cookies“ – pliki „cookies“, które są używane lub tworzone przez witrynę którą odwiedza  użytkownik. Te pliki „cookies“ są wykorzystywane w celu dostosowania do potrzeb odwiedzających witrynę;
 • Pliki „cookies“ stron trzecich – witryny, odwiedzane przez użytkownika, zawierają pliki „cookies“  innych stron internetowych. Te rodzaje plików „cookies“ najczęściej są używane do  analizy danych. Google jest najczęściej używaną domeną „cookies“ stron trzecich.

    10.1. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI „COOKIES”?

Po zmianie ustawień swojej przeglądarki możesz włączyć lub wyłączyć „cookies” lub                usunąć wybrane „cookies”. Ostrzegamy, że po wyłączeniu „cookies” strona może nie działać płynnie  – niektóre funkcje mogą nie działać.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki można się dowiedzieć na oficjalnych stronach internetowych przeglądarek:

10.2 „COOKIES” WYKORZYSTYWANE NA STRONIE NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO.

Przedstawiamy  cztery główne rodzaje „cookies“, używane na stronie sklepu internetowego iPitaka.pl,  jak również  w jaki sposób i w jakim celu je używamy.

 •   Funkcjonalne pliki „cookies“. Ten rodzaj plików „cookies“ szczególne  ważny dla    funkcjonowania   naszego sklepu internetowego. Pozwala  klientowi na plynną nawigację i korzystanie z funkcji sklepu internetowego, np. z funkcji wyszukiwania produktów,   zidentyfikowania  interesujących  produktów lub umieszczenia ich w koszyku.
 •   Opcjonalne pliki „cookies”.Podczas przeglądania, zakupu towarów lub usług  w sklepie internetowym iPitaka.pl,  pliki tego typu umożliwiają „zapamiętanie“  wybranych przez klienta ustawień. Np., jeśli klient wyrazi  zgodę, nie będzie musiał  za każdym razem  łącząc się ze sklepem  wprowadźać  swoje dane do logowania (imię,  hasło itp.).
 •   Analityczne pliki „cookies“. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam analizować zachowania klientów w sklepie internetowym iPitaka.pl (np.  uzyskać informację o tym, które  sekcje naszego sklepu  internetowego  są najbardziej popularne i w których kategoriach produktów klienci spędzają więcej czasu, w których mniej). Po otrzymaniu danych analizy możemystale udoskonalać działalność naszego sklepu internetowego, czyniąc go  jeszcze przyjaźniejszym i lepiej dostosowanym do potrzeb naszych klientów.
 •  Promocyjne pliki „cookies“. Te pliki „cookies“ służą do oceny efektywności reklamy (np.  pomagają  dowiedzieć się czy został otwarty newsletter  sklepu internetowego,  do jakich  działań użytkownika skloniła reklama  itp.). Również używamy  pliki „cookies“, które pozwalają gromadzić  informacje na temat  dedykowanej reklamy , jak i ograniczać do pewnej ilości razy wyświetlanie reklamy.

11. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

Sklep internetowy iPitaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, na które użytkownicy zostali przekierowani ,oraz za ich zgodność z obowiązującym prawem.

12. NEWSLETTERY.

Newslettery są wysyłane tylko do tych klientów iPitaka.pl, którzy wyrazili na to zgodę. Na podany przez klienta adres e-mail przesyłamy informację o ofertach specjalnych, promocjach, nowościach i inną informację dotyczącą sklepu internetowego iPitaka.pl. Newslettery sklepu internetowego iPitaka.pl są wysyłane 1-2 razy w miesiącu.

Wysyłając newsletter mamy możliwość gromadzenia i przeglądania danych statystycznych, dotyczących Twojego zachowania  po otrzymaniu newslettera iPitaka.pl (np., czy e-mail został otwarty, które linki zostały kliknięte i t.d.). Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez sklep internetowy iPitaka.pl, w dowolnym momencie, a także masz prawo żądać ich poprawienia lub zniszczenia. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę, udzieloną nam do przetwarzania swoich danych osobowych do marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • po otwarciu newslettera iPitaka.pl kliknij link rezygnacji z newslettera na dole wiadomości;
 • możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej: info@ipitaka.pl lub pod numerem telefonu +48 509 039 446 .

Okres przetwarzanie danych osobowych przez  sklep internetowy iPitaka.pl wynosi 3 lata od    dnia otrzymania zgody. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe osobom trzecim, które  pocztą elektroniczną wysyłają wiadomości w celach reklamowych. Również możemy przekazać Twoje dane osobowe na platformy reklamowe „Google” w celu utworzenia grupy docelowej.

13. ZGODA

Twoją zgodę i potwierdzenie, że zapoznałeś się i akceptujesz naszą obowiązującą politykę prywatności, uważamy za otrzymaną podczas odwiedzenia i/lub przeglądania przez Ciebie strony sklepu internetowego iPitaka.pl.